В анотації до навчального видання зазначається: «Викладена історія української культури від найдавніших часів до сьогодення, приділено увагу низці теоретичних питань культурології, характеристиці типу культури за гендерною ознакою, підкреслено відмінності етнічної та національної культури, взаємодію офіційної культури з суб- та контркультурами. Для студентів вищих та середніх навчальних закладів».

Отож, запропонований текст видання (16 аудиторних лекцій) фахово представляє найважливіші етапи культурного життя української спільноти, виокремлює вагомі факти української культурної ідентичності. На підставі загальноприйнятої хронології (етапізації) процесу розвою культури професор Марія Кашуба вперше в подібній літературі виділила період становлення української народності (XIV-XVI ст.), ґрунтовно представила перше культурно-національне відродження (XVI-XVII ст.), а також культури епохи Просвітництва та Романтизму в Україні. Переконливо йдеться про особливості розвитку культури у XX ст., окремою проблемою висвітлюється період шестидесятництва, а також український постмодернізм як стиль життя сучасної молоді та мистецтва.

Вельми важливо, що кожна представлена лекція структурно супроводжується зазначенням програмних навчальних питань, відповіді на які маємо у тексті видання. Тут же подається акцентований список літератури, що дає можливість читачеві, передусім студенту, самостійно, глибше і творчо опрацювати та засвоїти культурну спадщину українського народу. Останньому також сприяють вміщені наприкінці кожної лекції запитання для самоконтролю.

Нове навчальне видання професора Марії Кашуби стало результатом тривалої плідної наукової роботи та практики викладання цієї дисципліни. Історія культури простежується як процес самоусвідомлення української людини – творця культури з почуттям етнічної самобутності та збереження своєї національної ідентичності.

В цьому також маємо особливість представленого видання, як і особистого внеску його авторки у висвітлення та розробку проблем теорії та історії української культурології та культури.