Пане Андрію, поінформуйте, як можна оскаржити рішення Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації заблокованої податкової накладної ?

Рішення комісії Державної фіскальної служби України (далі – Комісія ДФС) про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) може бути оскаржено платником податку на додану вартість (далі – ПДВ) в адміністративному або у судовому порядку.

Порядок розгляду скарг на рішення Комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №485, яка набрала чинності 14 липня поточного року.

Порядок визначає процедуру розгляду скарг на рішення Комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Платник ПДВ протягом 10 календарних днів після отримання рішення Комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН подає скаргу до ДФС. У разі коли останній день 10-ти денного строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Скарга складається виключно у письмовій формі та подається платником ПДВ особисто або через свого уповноваженого представника безпосередньо до ДФС або надсилається поштовим відправленням.

Звертаю увагу, що скарга повинна містити:

- найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника ПДВ, який подає скаргу, його податкову адресу;

- податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

- реквізити оскаржуваного рішення Комісії ДФС;

- інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням Комісії ДФС;

- відомості про оскарження рішення Комісії ДФС до суду;

- вимоги платника ПДВ, який подає скаргу;

- адресу, на яку необхідно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, прийняте комісією ДФС з питань розгляду скарг.

До скарги платник ПДВ може додавати пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, реєстрація якої/якого зупинення.

Скарга підписується особисто платником ПДВ, який її подає, або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується уповноваженим представником платника, до неї додаються оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

За результатами розгляду скарги комісія ДФС з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

- задовольняє скаргу та скасовує рішення Комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК;

- залишає скаргу без задоволення та рішення Комісії ДФС без змін.

Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику ПДВ протягом 10-ти календарних днів з дня її отримання ДФС, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника ПДВ з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Рішення комісії ДФС з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене у судовому порядку.

Задоволення скарги є підставою для реєстрації ПН/РК в ЄРПН, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України.

Cкажіть, будь ласка, які документи необхідно подати до Державної фіскальної служби України, щоб розблокувати зупинену податкову накладну/розрахунок коригування?

При отриманні квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник ПДВ має право подати на розгляд комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, письмові пояснення та/або копії документів (за вичерпним переліком), зазначені у підпункті «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України. Таке право зберігається за платником ПДВ протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній, реєстрацію якої зупинено.

Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення, про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у розрізі критеріїв ризиків (далі – Вичерпний перелік), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року №567 зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 21 липня 2017 року №654 (далі – Наказ №567).

Переліки таких документів для критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Критерії оцінки), затверджених Наказом №567 та визначених підпунктами 1 і 2 пункту 6 Критеріїв оцінки, є ідентичними.

Надавати потрібно лише ті документи, які підтверджують реальність саме тієї операції, яка зазначена у податковій накладній, що зупинена.

Також звертаємо увагу, що направлені платником ПДВ копії документів повинні бути завірені належним чином.

Вичерпний перелік містить наступні документи:

- договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції;

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

- розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

Пояснення подається у вигляді «Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК, реєстрація якої/якого зупинено» за формою J(F)1312602 (далі – Повідомлення).

Повідомлення формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої/якого зупинено в ЄРПН.

До Повідомлення по кожній податковій накладній в обов’язковому порядку додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі PDF копії усіх первинних документів, зазначених у Вичерпному переліку за конкретним критерієм.

Звертаю увагу, що Повідомлення та копії документів, зазначені у Вичерпному переліку, платник ПДВ повинен подавати до ДФС виключно засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Як правильно заповнити Таблицю платника податків?

Подання Таблиці платника податків (далі – Таблиця) для платника ПДВ є можливістю упередження зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування за ідентичними операціями.

При правильному заповненні платником Таблиці і прийнятті її комісією Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, у подальшому реєстрація податкових накладних з зазначеними кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП) не зупинятиметься.

Заповнення граф Таблиці здійснюється наступним чином:

- у графі 2 зазначається вид економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

- у графі 3 зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП (ДК 016-2010), що на постійній основі придбаваються (отримуються) платником податку;

- у графі 4 відображаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП, що на постійній основі постачаються (виготовляються) платником податку.

При поданні Таблиці відповідно до виду економічної діяльності зазначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або послуг згідно з ДКПП, що постачаються (виготовляються) платником податку є обов’язковим, на відміну від зазначення кодів товарів/послуг, що придбаваються (отримуються) таким платником для їх виготовлення.

Звертаю увагу, що одночасне заповнення граф 3 і 4 в одному рядку Таблиці не допускається.

При заповненні коду товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або кодів послуг згідно з ДКПП зазначаються цифри, ідентичні цифрам УКТ ЗЕД/ДКПП, вказаним у податковій накладній, яка заблокована.

У Таблиці зазначаються тільки ті коди УКТ ЗЕД/ДКПП і ті коди КВЕД, які дійсно відповідають діяльності платника ПДВ, по якому зупинена податкова накладна та платником отримана квитанція про зупинення її реєстрації в ЄРПН.

Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не відбулося, не позбавляє платника ПДВ права навести у Таблиці інформацію щодо товарів відносно яких вона отримана.

Хто має подати Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК, якщо заблокована реєстрація в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення податкового зобов’язання?

У разі зупинення розрахунку коригування на зменшення податкових зобов’язань Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК подається платником ПДВ – продавцем, що зазначений у розрахунку коригування та податковій накладній, яка коригується.

Чи передбачається найближчим часом внесення змін до нормативних документів, які регламентують роботу системи моніторингу ризикових податкових накладних/розрахунків коригування?

Так. Хочу нагадати, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за №754/30622, зі змінами Державна фіскальна служба України щокварталу до п’ятого числа першого місяця наступного кварталу надає пропозиції Міністерству фінансів України для удосконалення критеріїв оцінки ризикованості податкових накладних/розрахунків коригування (далі – Критерії оцінки).

Міністерство фінансів України на власному веб-порталі оприлюднило для обговорення проекти двох наказів з цього питання, якими передбачено, зокрема, наступне:

► перелік ознак, за наявності яких податкові накладні/розрахунки коригування (далі – ПН/РК) не підлягатимуть автоматизованому моніторингу відповідності ПН/РК Критеріям оцінки, планується доповнити ще трьома пунктами, а саме:

5) загальна площа задекларованої платником податку за 2016 рік до 20 лютого 2017 року власної земельної ділянки становить понад 0,01 га включно;

6) загальна площа задекларованої платником податку за 2016 рік до 20 лютого 2017 року орендованої земельної ділянки державної або комунальної власності становить понад 1 га включно;

7) загальна площа задекларованої платником податку за 2016 рік до 20 лютого 2017 року орендованої земельної ділянки, яка не є державною або комунальною власністю, становить понад 200 га включно та за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і директора платника податку;

► у новій редакції пропонується викласти Таблицю даних платника податку (далі – Таблиця), що є додатком до Критеріїв оцінки та подається у разі блокування ПН/РК, яка передбачає доповнення Таблиці новими полями, а саме:

- «Сільськогосподарський товаровиробник, що до 01 січня 2017 року застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України»;

- «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації».