Ющенко пішовши у відпустку, видан Указ про контроль над своїми указами.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1132/2005

Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України

З метою забезпечення своєчасного виконання указів, розпоряджень і доручень Президента України постановляю:

1. Внести зміни до Положення про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2002 року № 155 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України», виклавши його в новій редакції (додається).

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо збереження в структурі місцевих державних адміністрацій структурних підрозділів з контролю за виконанням актів і доручень Президента України, актів центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

26 липня 2005 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 19 лютого 2002 року № 155

(в редакції Указу від 26 липня 2005 року № 1132/2005)

ПОЛОЖЕННЯ

про контроль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України

1. Це Положення визначає порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента України (далі – акти, доручення).

2. Контролю підлягають акти, доручення, які містять конкретні завдання органам виконавчої влади щодо здійснення заходів, розгляду або вирішення питань тощо.

3. Контроль за виконанням актів, доручень передбачає такі етапи:

1) постановка на контроль, визначення форм і методів контролю, зокрема:

– контроль за додержанням строків, установлених для виконання актів, доручень Президента України;

– постійний моніторинг, отримання від виконавців і вивчення відповідної проміжної та підсумкової інформації, аналіз цієї інформації, статистичних даних і звітності та результатів моніторингу;

– проведення в разі потреби поглибленого вивчення і перевірок стану виконання актів, доручень із залученням відповідних органів та фахівців, заслуховування на нарадах або спеціальних засіданнях повідомлень посадових осіб;

– здійснення періодичного узагальнення стану виконання актів, доручень, підготовка аналітичних матеріалів, звітів про хід їх реалізації;

2) контроль стану виконання актів, доручень;

3) інформування Президента України про хід виконання актів, доручень та надання Державному секретарю України пропозицій щодо здійснення дальшого контролю за їх реалізацією;

4) зняття з контролю завдань, визначених актами, дорученнями.

4. Контроль за виконанням актів, доручень здійснюють відповідно до покладених обов'язків Служба контролю за виконанням актів Президента України Кабінету Президента України Секретаріату Президента України (далі – Служба контролю).

Актом, дорученням може бути визначено орган або посадову особу, на яких покладається здійснення контролю за його виконанням.

У разі якщо Президентом України орган або посадову особу, на яку покладається здійснення контролю за виконанням акта, доручення, не визначено, контроль повноти та результативності виконання акта, доручення здійснюється також підрозділом Секретаріату Президента України, який ініціював або опрацьовував видання проекту акта, доручення.

5. При здійсненні контролю Служба контролю взаємодіє з відповідними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють функції контролю за виконання актів, доручень Президента України.

6. Для здійснення контролю за виконанням передбачених актом, дорученням завдань, строк виконання яких перевищує один місяць, структурними підрозділами Секретаріату Президента України або органами чи посадовими особами, відповідальними за контроль, у п'ятиденний строк із дня видання акта, доручення розробляється проект плану контролю, який погоджується зі Службою контролю.

План контролю за виконанням акта, доручення затверджується відповідно Державним секретарем України або керівником органу чи посадовою особою.

План контролю містить:

1) назву структурного підрозділу Секретаріату Президента України, органу або посадової особи, які здійснюватимуть контроль за виконанням акта або доручення;

2) перелік форм і методів контролю із зазначенням строків здійснення відповідних заходів;

3) строки підготовки узагальненої інформації про стан виконання акта, доручення.

7. Завдання, визначені в актах, дорученнях, виконуються у строки, встановлені Президентом України.

Якщо в акті Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності актом Президента України.

8. Інформацію про стан виконання конкретних завдань виконавці не пізніше наступного дня після строку, визначеного пунктом 7 цього Положення, подають до Секретаріату Президента України, а у випадку, коли відповідальним за контроль є орган або посадова особа, зазначені в абзаці другому пункту 4 цього Положення, – такому органу чи посадовій особі, а копію – Секретаріату Президента України.

Інформація про стан виконання конкретного завдання подається органом, особою, яким воно адресовано. Якщо виконання такого завдання актом, дорученням покладено на кілька виконавців, його виконання та подання інформації організовується органом, особою, зазначеною першою.

9. У разі неможливості виконання завдання в установлений строк виконавець до закінчення визначеного для виконання завдання строку вносить до Секретаріату Президента України подання про перенесення в установленому порядку строку виконання завдання з обгрунтуванням такої неможливості.

Відповідний структурний підрозділ Секретаріату Президента України, орган або посадова особа, які здійснюють контроль за виконанням акта, доручення, розглядають пропозиції щодо продовження строку виконання завдання, у разі потреби додатково вивчають питання та за результатами розгляду з урахуванням висновків інших структурних підрозділів вносять відповідні пропозиції Державному секретарю України.

10. Продовження строку виконання акта Президента України здійснюється шляхом внесення до нього змін.

Рішення про продовження строків виконання доручення, окремих його положень за погодженням з Президентом України приймає Державний секретар України, про що повідомляється виконавцю доручення.

11. Рішення про зняття з контролю акта, доручення чи окремих його положень приймає за погодженням з Президентом України Державний секретар України.

За наявності інформації, що підтверджує повне виконання акта, доручення, відповідний структурний підрозділ Секретаріату Президента України, орган або посадова особа, яка здійснює контроль, за погодженням зі Службою контролю подає Державному секретареві України пропозиції щодо зняття акта, доручення з контролю.

Про прийняте рішення про зняття з контролю акта, доручення письмово інформуються виконавці.

12. Виконавці акта, доручення, структурні підрозділи Секретаріату Президента України, орган або посадова особа, яка здійснювала контроль, через 10 днів після закінчення кварталу подають до Служби контролю щоквартальну інформацію щодо виконання актів і доручень, які перебували на контролі протягом звітного періоду, для узагальнення і доповіді Державному секретареві України.

Державний секретар України О. ЗІНЧЕНКО

Обком